Klyngeprosjektet GreenHeart Industry

Jannicke7nyhetene, Uncategorized

Klyngeprosjektet GreenHeart Industry springer ut av industrimiljøet 7sterke i Kongsvingerregionen, en region som er kalt Norges grønne hjerte. 7sterke består av 65 bedrifter med ca. 4000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 9,5 milliarder kroner, hvor i overkant av 2 milliarder er eksportrettet.

I løpet av de 12 årene 7sterke har eksistert, har de bidratt til sterk utvikling av industrien i Kongsvingerregionen. 20 av de ledende bedriftene ønsker nå, sammen med andre aktører å ta et steg videre og skape en ledende klynge innen grønn industriutvikling.

Klyngens visjon

GreenHeart Industry skal gjennom innovative og bærekraftige løsninger ta en nasjonal posisjon innen grønn industriutvikling og økonomisk vekst. Klyngen utvikler grønne løsninger lokalt, på tvers av bransjer og verdikjeder, som er relevante nasjonalt og på sikt globalt. 

Hvorfor GreenHeart Industry?

Klyngen inkluderer medlemmer fra ulike bransjer i verdikjeden til industrien, som finans, bygg og anlegg, offentlig sektor, strøm, vann- og renovasjonsaktører, samt forsknings- og innovasjonsaktører.

Forretningsidéen til klyngen er å skape økonomisk vekst ved at aktørene stiller ulike krav og bidrar med ulik kompetanse og løsningsinnspill som til sammen skaper grunnlag for innovative og bærekraftige produkter, tjenester og løsninger. Samspillet skal skape både økt vekst og grønnere industriproduksjon.

Klyngebedriftene ønsker gjennom dette å ta et ansvar for å redusere eget klimaavtrykk, samtidig som de skaper vekst og derved være utløsende til at Kongsvingerregionen blir landets første klimapositive industriregion som også er økonomisk bærekraftig.

For å kunne få til et grønt skifte vil det kreves radikale innovasjoner som går på tvers av  bransjer. Det betyr at det er nødvendig å jobbe på tvers av de vanlige verdikjedene for å skape løsningene. GreenHeart Industry er en klynge som nettopp kan klare dette, med deltagere som allerede samarbeider på tvers og deler sin kunnskap og utfordringer.

Klyngens mål for 5-årsperioden

  • 10 % samlet omsetningsvekst i perioden
  • 20 % redusert CO2-utslipp i perioden – inkludert transport og tredjepartsleveranser
  • 15 % redusert bruk av råstoff, reduksjon av avfall og/eller tilbakeføring av råstoff inn i produksjonen (sirkulær håndtering)

Klyngens fokusområder

For å nå klyngens ambisiøse hovedmål har GreenHeart Industry utarbeidet en strategi hvor klyngen skal jobbe med tre fokusområder:

  1. Grønn sirkulær industri hvor målet er å redusere og tilbakeføre avfall som innsatsfaktorer
  2. Bærekraftige produksjonsprosesser som sikrer lav ressursbruk
  3. Grønn logistikk som bidrar til ressurseffektive distribusjons- og returprosesser