Bærekraftnettverket


I 2018 etablerte 7sterke et fjerde nettverk med fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi. Bærekraftnettverket skal bidra til både å øke kompetansen og dele kompetansen, mellom bedriftene i industriklyngen, næringslivet og kommunene i Kongsvingerregionen. I tillegg har vi en ambisjon over tid å etablere konkrete FoU-prosjekter innen bærekraft.

Image


"Vi i bærekraftnettverket vil jobbe for at posisjonen Kongsvinger-regionen har tatt som «Norges grønne hjerte», også skal bety at våre kommuner, vår industri og vårt næringsliv har et aktivt forhold til bærekraft og sirkulær økonomi."

Veronika Wæraas, leder bærekraftnettverket

 

Hva er bærekraft og sirkulær økonomi?
Bærekraftig utvikling defineres som utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere muligheten for kommende generasjoner til å dekke sine behov. FN har utformet en felles arbeidsplan (FNs bærekraftsmål) for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har et felles ansvar for å jobbe for å nå disse målene, og bærekraftnettverket skal ha en posisjon i dette arbeidet.

Sirkulær økonomi er et prinsipp som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette kan gjøres ved å utnytte råvareressursene bedre, jobbe for mindre avfall og utslipp, og ta energiforbruket ned til et minimum. Gjenbruk av produkter og tenke nytt rundt prosessene er et viktig element. 

En bærekraftig utvikling skal ivareta tre perspektiver; miljø, det sosial og økonomiske perspektiv. Det vil si at en bedrift ikke kan være bærekraftig uten å ta hensyn til alle disse perspektivene. Næringslivet må både tjene penger, ivareta sosiale forhold og jobbe for å berge miljøet for å kunne kalle seg bærekraftig.

Hva er Circle Scan?
Circle Scan handler om å analysere hvilke ressurser og råstoff som forbrukes av næringsliv og offentlig sektor, og hvilke restråstoff og avfall som blir igjen etter forbruket. Kongsvingerregionen er nå landets første region som skal gjennomføre en total kartlegging av ressursstrømmene i næringslivet og offentlig sektor. Initiativet er et samarbeid mellom kommunene i Kongsvingerregionen, 7sterke, SSB, Klosser Innovasjon, GIR, Høgskolsesenteret Kongsvinger og Circular Norway. Finansiert av Fylkesmannen i Innlandet.

I vår region har vi allerede bedrifter som er langt fremme på området, og vi har bedrifter som er godt på vei med å tenke bærekraft og sirkulær økonomi. Gjennom et samarbeid i bærekraftnettverket har vi tro på at vi kan løfte kompetansen på dette området, og skape et forum hvor vi kan diskutere og utvikle oss innenfor tema. I de forskjellige bedriftene så sitter ofte ressurser alene med ansvaret for dette området, og vi ønsker å være nettverket hvor disse ressursene kommer inn i et utviklende fagmiljø hvor man kan dra nytte av hverandre.  

 Vi må endre oss og vi må forvalte ressursene vi bruker på best mulig måte.  Avtrykket våre bedrifter og vår industri etterlater seg, skal være minst mulig, samtidig som vi øker verdiskapningen. Vi i bærekraftnettverket vil jobbe for at posisjonen Kongsvinger-regionen har tatt som «Norges grønne hjerte», også skal bety at våre kommuner, vår industri og vårt næringsliv har et aktivt forhold til bærekraft og sirkulær økonomi.

Kontaktinformasjon

Veronika Wæraas
GIVAS                                                                                            Tlf.: 992 32 308
E-post: veronika.waeraas@givas.no

Medlemmer i arbeidsutvalget
  • Veronika Wæraas, GIVAS (leder)
  • Vegard Herlyng, Høgskolesenteret i Kongsvinger
  • Oda Beate Lerheim, Norske Backer AS
  • Stian Kopperud, Maarud AS
  • Diana Nor Østli, Mapei AS

OVERSIKT OVER KOMMENDE AKTIVITETER I BÆREKRAFTNETTVERKET

Ingen arrangement funnet!