E16: Vi må løfte blikket og bidra til å løse nasjonale behov!

JannickeAktuelt

E16 er en internasjonal transportkorridor som skal bidra til effektiv og sikker transport av mennesker og gods mellom landsdeler og til utlandet. Når vi nå skal planlegge for ferdigstillelse av veien så er det avgjørende at vi lokalt løfter blikket og fokuserer på nasjonale behov.

I mai 2019 vil Nye Veier formelt få overført E16 som prosjekt. Hvorvidt Nye Veier velger å igangsette arbeidet med E16 raskt er avhengig av prosjektets samfunnsnytte.

Etableringen av Nye Veier som veiutbygger handler om å få økt samfunnsnyttet i Norske veiprosjekter. Dette betyr at veiprosjektene prioriteres ut samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det vil si at Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Bak begrepet samfunnsnytte ligger mange faktorer, men enkelt forklart handler det om at veien skal bidra til redusert reisetid for alle som bruker veien til en prosjektkostnad som er riktig.

E16 er i dag blant veiene i landet med høyest tungtransportandel. E16 er viktigste transportrute for trafikk fra Vestlandet, indre deler av Østlandet og deler av Trøndelag mot Sverige, Baltikum og delvis Nord-Norge. Morokulien er Norges nest største grenseovergang med over halvparten av antall tungtrafikkpasseringer sammenlignet med E6 over Svinesund. Frem mot 2040 vil E16 ha en trafikkvekst på 40 prosent og tungtrafikken vil øke mest. Dette skaper store utfordringer for de som bor langs vegen, både i form av støy og farlige situasjoner.

Til tross for økende trafikk fremstår E16 i dag som en lokalvei, med rundkjøringer, trange broer, 40-, 50- og 60-soner. Dette har store konsekvenser for alle som bruker E16.

Nes og Kongsvingerregionen ligger tett på Europas raskest voksende storbyregion, men den dårlige veien gjør at mange opplever at det blir for langt å pendle til oss. Dette betyr at blant annet at næringslivet går glipp av mange kompetente medarbeidere som kunne vært med å løfte bedriftene våre ytterligere. For industrien i Kongsvingerregionen er ferdigstilling av veien også viktig for å kunne redusere klimaavtrykket. En vei hvor trailerne kan holde jevn fart bidrar til redusert drivstofforbruk, som igjen bidrar til redusert CO2-utslipp. I tillegg gir den dårlige veien industrien et årlig tap på titalls millioner i form av ekstra tidsbruk på transport.

Støy, redusert sikkerhet, negativ klimaeffekt og ineffektiv transport gjør til sammen at det svært viktig for oss at veien blir ferdigstilt. Samtidig så er det er helt nødvendig at vi i planleggingen og valg av trase har et fokus på E16 som en internasjonal transportkorridor som skal sikrer effektiv transport, både fra og til regionen og ikke minst igjennom regionen. Er den ikke nyttig for andre enn oss som bor her blir det ikke noe vei! Dette betyr at Kongsvingerregionen og Nes i stor grad må evne å se utover lokale transportbehov når veien skal planlegges.

Gevinsten av å ferdigstille E16, uavhengig av trasevalg, er stor. Det vil bidra til å utvide og effektivisere transporten i bo og arbeidsmarkedet – strekningen Karlstad – Gardermoen – Oslo. Gjennom å koble kommunesentrene Kongsvinger, Skarnes, Årnes til veien vil dette bidra økte vekstmuligheter på grunn av at vi blir tettere koblet til Oslo / Gardermoen. En ferdigstillelse av E16 vil også bidra til økt trafikksikkerhet og understøtte 0-visjonen i forhold til ulykker. I tillegg vil trafikkmengden på dagens E16 reduseres kraftig, uavhengig av trasevalg. Dette vil gjøre at forholdene blir levelige for de som bor langs vegen i dag.

Ferdigstillelse av E16 forutsetter at veien får høyere samfunnsnytte enn andre veier i Nye Veiers portefølje. Det betyr at planleggingen av veien må skje ut fra dette perspektivet.  For 7sterke er det det derfor underordnet hvilke trasse som velges. Det avgjørende er at veien blir bygd.

Styret i 7sterke

Erik Platek, adm.direktør SCHÜTZ Nordic AS

Chris Samways, adm.direktør Maarud AS

Erik Nilssen, adm.direktør Eskoleia AS

Stine Lilleseth, daglig leder Lilleseth Kjetting AS

Kari Hegglund, partner Klubben AS

Kjetil Liøkel, daglig leder Sandermoen AS

Jan Roger Broen, fabrikksjef Mapei AS