7sterkes høringsuttalelse i forbindelse med RV.2

7sterkeAktuelt

Høringsuttalelse fra 7sterke 

Vedrørende:

Konsekvensutredning
av alternative vegstandarder Rv.2 – Nybakk – Kongsvinger og
reguleringsplanen for Rv.2 Slomarka – Kongsvinger.

Det vises til ovenfor nevnte dokumenter som er lagt ut til offentlig ettersyn.

7sterke er en interesseorganisasjon for den vareproduserende industrien i Sør-Hedmark. Dette er en region med mer enn 80 industribedrifter, ca 4000 ansatte og en omsetning på nærmere 7 milliarder kr. Industriens sysselsetningsandel av befolkningen er etter Gjøvikregionen den nest største i Innlandet.

For næringslivet er gode samferdselsløsninger en av de viktigste rammebetingelsene for bedriftenes utvikling. Tilgang til markeder, men også tilgang på arbeidskraft og kompetanse avgjøres i stor grad av samferdselsløsningene.

Med utgangspunkt i den konkurranseulempe som næringslivet i Sør-Hedmark opplever med dagens standard på Riksvei 2, finner vi grunn til å komme med en uttalelse i forbindelse med den framlagte konsekvensutredningen.

Samfunnsmessige konsekvenser – betydning for næringslivet

7sterke har ikke grunnlag for å vurdere de samfunnsmessige effektene for andre sektorer enn næringslivet. Vi merker oss imidlertid at utredningen for de tre veistandardene bare angir verdien for næringslivet som liten til middels vedrørende omfang og verdi. Dette oppfatter vi som en sterk undervurdering av vegens betydning. Dette kan muligens stemme hvis bare de direkte kostnadene knyttet til drivstoff-forbruk og tidsbesparelse tas med i betraktningen. Vår vurdering er imidlertid at betydningen er vesentlig større hvis en også legger til grunn punktlighets- og fremføringskostnader som grunnlag for investeringsvalg – valg som i stor grad foregår både utenfor regionen og utenfor landets grenser.

Befolkningsutviklingen i regionen er også fremhevet i utredningen. 7sterke vil poengtere at det bildet som framgår på side 48 er problematisk også for de deler av næringslivet som ikke direkte betjener forbrukermarkedet. Framtidig utvikling av Riksveg 2 er derfor direkte avgjørende for i hvilken grad næringslivet kan forvente økning i tilgangen på arbeidskraft.
På dette punktet er det vår oppfatning at verdien for næringslivet er betydelig større enn det som er angitt i utredningen. Det er imidlertid en forutsetning at det velges en løsning med 4-felts vei. Dette på grunn av framføringssikkerhet og opplevd sikkerhet hos befolkningen og arbeidstagerne.

Trafikkforhold

7sterke er kjent med at det er prognosene over forventet ÅDT i en gitt periode etter utbygning som ligger til grunn for valg av utbyggingsalternativ.

Vi merker oss at veimyndighetene legger til grunn en trafikkvekst som er betydelig lavere enn den faktiske veksten de siste årene.

7sterke ser ingen grunn til at denne veksten skal avta. Flere kommuner i Sør Hedmark ligger bo- og arbeidsmarkedsmessig opp mot Gardermoen-regionen, som har en helt annen utvikling enn fylket generelt. I tillegg innebærer den sterke handelssenter-utviklingen i Charlottenbergområdet på andre siden av grensen en betydelig økningen i trafikken på Riksvei 2. Vi vil også bemerke at de historiske tallene for trafikkveksten er fra en periode hvor befolkningsutviklingen har vært tilnærmet 0, noe som ikke kan forventes framover.

Oppsummert er det vår oppfatning at trafikkveksten vil bli betydelig større enn det som myndighetene har lagt inn i planene, noe som igjen betyr at alternativ 3 med to felts vei med forbikjøringsfelt må oppfattes som utilstrekkelig.

Valg av alternativ

Som anført i utredningen vil næringslivets utvikling avhenge av mange forhold. Det er imidlertid ikke tvil om at gode samferdselsløsninger er en nødvendig forutsetning for å vinne i kampen om markeder, investeringer og arbeidskraft i en stadig mer globalisert verden.

Når samfunnet nå velger å investere i Riksvei 2 er det viktig at dette gjøres på en måte som gjør regionens bedrifter mer konkurransedyktige i lang tid fremover. En to-felts vei vil ikke være en slik løsning. Den vil sannsynligvis om 10–20 år ha mange av de samme svakhetene knyttet til køproblematikk, ulykkessituasjoner og tilgjengelighet som dagens vei har i dag.

For næringslivet er det imidlertid av mindre betydning om det velges en løsning med 16,5 eller 19 meters bredde. De reduserte ulemper i forhold til nedbygging av dyrket mark og de reduserte kostnader som et alternativ på 16,5 meter vil medføre gjør at næringslivet støtter en løsning knyttet til alternativ 2.

Avsluttende merknader

7sterke vil også påpeke betydningen av at den videre planleggingen gjennomføres med minst det tempo som er skissert i reguleringsplanen og konsekvensutredningen. Vår oppfatning av betydningen av en 4-felts vei er så stor at en fremdriftsplan med utbygging av flere etapper parallelt burde ha vært vurdert. Vi vil derfor understreke at det vil være et svært dårlig signal i forhold til videre satsinger i regionen dersom prosjektet opplever ytterligere forsinkelser.

7sterke legger derfor til grunn at oppstart blir i 2008–09, at etappene kan utbygges sammenhengende, i henhold til de valg som allerede er foretatt med hensyn til trasé, og med en fremtidsrettet 4-felts standard.

Vennlig hilsen

Trond Hagerud
Styreleder 7sterke