Nyland leder yrkesopplæringsnemnda

7sterke7nyhetene, 7nyhetene februar 2008

7sterke-styremedlem og
administrerende direktør i Eskoleia, Terje Nyland, er valgt til ny leder i
yrkesopplæringsnemnda for Hedmark. Nemnda har blant annet ansvar for å heve
kvaliteten på fag- og yrkesopplæring i fylket.

– Det er store og interessante
utfordringer knyttet til arbeidet, noe jeg ser fram til sier Terje Nyland når
han nå tar over sjefsstolen i yrkesopplæringsnemnda i Hedmark.

– 7sterke tok selv initiativet til å
delta i styret i nemnda, og jeg så på det som en spennende mulighet, spesielt
knyttet til utfordringen at så mange ikke fullfører påbegynt yrkesutdannelse,
forteller Nyland.

Yrkesopplæringsnemnda er et dels
rådgivende, dels besluttende organ som består av politikere og representanter
fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Etter den nye opplæringsloven
har nemnda blant annet ansvar for det overordnede arbeidet med kvalitetsheving
og kvalitetssikring av utdannelsen. De skal også bringe inn arbeidslivets behov
for type og mengde av yrkesfag og bidra til regional utvikling.

– Vi har mange sammensatte
utfordringer å ta tak i. Undersøkelsen Eskoleia gjennomførte i næringslivet i
Kongsvingerregionen, viser at lokale bedrifter ser for seg en økt utskiftning
av ufaglært arbeidskraft med faglært. Det betyr at vi må sørge for at
yrkesfagene tiltrekker seg gode kandidater, samtidig som de som begynner
fullfører utdannelsen sin, sier Nyland.

Det er også store oppgaver knyttet
til å bedre kvalitetssikringssystemene.

– Hele verdikjeden fra lærere på skolen
til instruktører ute i bedriftene er viktig for at yrkesopplæringen skal bli
vellykket. Dette er en nemnd som består av praktisk anlagte personer med
fagkunnskap om behovene i arbeidslivet. Jeg har stor tro på at vi vil lykkes,
sier Terje Nyland, ny leder i yrkesopplæringsnemnda i Hedmark.