7sterke om E16: En viktig beslutning for Norsk eksportindustri

7sterkeAktuelt

Regjeringen har i dag varslet at E16 overføres til Nye Veier. Styreleder Erik Platek er svært glad for beslutningen og håper dette kan bety fortgang på ferdigstillelsen av E16.

– 7sterke har hatt E16 som sin viktigste kampsak i alle de år klyngen har eksistert. Vi er svært glade for at samferdselsminister Jon Georg Dahle har besluttet å legge veien inn i Nye Veiers portefølje sier Erik Platek. Han roser Dahle for handlingskraften og viljen til å vedta en løsning som kan bety at E16 blir ferdigstilt. Samtidig så er han også opptatt av å rose samarbeide mellom lokale politikere og næringslivet i dette prosjektet.

– Vi har jobbet godt og tett sammen og har vært enige om mål og argumenter på tvers av partier og kommunegrenser. Vi har også hatt god dialog med Nye Veier lenge og skal fortsette med dette fremover forteller Platek.

Samtidig advarer han mot å tro at dette betyr at all diskusjon om veien ferdig.

– Første delmål og ønske er oppfylt, fra merknad i NTP til et konkret prosjekt hos Nye Veier. Nå må vi jobbe knallhardt videre for å få raskest mulig byggestart. For å bruke et litt enkelt bilde så kan vi i dag sprette en Cava (red.anm: en rimelig spansk boblevann), men Champagnen spretter vi først ved første spadetak sier Platek smilende.

For 7sterke er E16 viktig på grunn av den lokale industri som har Norge / Skandinavia som marked. E16 er også viktig som pendlervei og en 4-felst motorvei fra Oslo til Kongsvinger vil øke tilgangen på relevant kompetanse.

Platek presiserer imidlertid at E16 ikke bare er viktig for Kongsvingerregionen, men også er viktig for hele Norge.

– E16 er en av Norges viktigste veier og en internasjonal transportkorridor. Den er blant veiene i landet med høyest tungtransportandel og har godt over halvparten av antall tungtrafikkpasseringer i forhold til E6 over Svinesund. Det at veien vår scorer veldig høyt i Nye Veier sin måte å kalkulere samfunnsøkonomisk nytte viser også dette sier Platek.

E16 er i dag den viktigste transportrute for trafikk fra Vestlandet, indre deler av Østlandet og deler av Trøndelag mot Sverige, Baltikum og delvis Nord-Norge. Frem mot 2040 vil E16 ha en trafikkvekst på 40 prosent og tungtrafikken vil øke mest.

Utfordringen med dagens E16 mellom Nybakk og Slomarka har fjerntrafikk blandet med den lokale trafikken

  • Veien går gjennom mange boligområder og forbi skoler.
  • Den har rundkjøringer, miljøgater, 40-soner.

E16 utvikles mer og mer som en lokal vei med trange rundkjøringer og fartsdempende tiltak, samtidig som veien i realiteten blir mer og mer tungtransportintensiv.

Gjennom å ferdigstille E16 vil man oppnå mange nasjonale fordeler. Platek lister opp fire fordeler:

  1. En ferdigstilt E16 vil sikrer effektiv eksport og import.
  2. En ferdigstilt E16 vil bidra til økt vekst i fastlandsøkonomien ved å forbedrede rammebetingelsene for Norsk fastlandsindustri
  3. Utvider og effektiviserer transporten i bo og arbeidsmarkedet – strekningen Karlstad – Gardermoen og bidra til å understøtte veksten i Gardermoregionen
  4. Bidrar til realisering av det grønne skiftet og skape økt bærekraft gjennom mer effektiv transport og høyere utnyttelse av Skandinaviske grønne naturressurser

 

Bilde: Glåmdalen