BIO-midler – en ressurs for bedriftene

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mai 2009

Bedrifter som blir med i Lean kompetanseprosjekt kan få støtte gjennom BIO-midlene – tilskudd til Bedriftsintern Opplæring.

BIO-midler er tilskudd til bedriftsintern opplæring. De skal bidra til å:

  • motvirke utstøting fra arbeidslivet ved omstillinger,
  • opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er av særlig alvorlig karakter for arbeidsmarkedet, eller
  • rekruttere til ledige stillinger som det er vanskelig å besette.

Det kan gis tilskudd til bedrifter som:

  1. gjennomfører opplæring av egne ansatte,
  2. ansetter personer som er registrert ledige ved Arbeids- og velferdsetaten og som må gjennomgå et opplæringsprogram for å kunne gå inn i ledige jobber i bedriften som det har vært vanskelig å besette.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring gis i form av opplæringstilskudd til bedriften for kostnader knyttet til opplæringen og tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne.

Til generell opplæring kan små og mellomstore bedrifter få inntil 70% lønnsrefusjon, men lønnsrefusjonsgunnlaget kan ikke være større enn den samlede kurskostnaden.

BIO-midler i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2009 legger regjeringen opp til økt bruk av bedriftsintern opplæring med en bevilgning på 650 millioner kroner.