Coronavirusets betydning for arbeidslivet

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Verdens helseorganisasjon har definert Coronaviruset som en «alvorlig hendelse av betydning for den internasjonale folkehelsen».

Situasjonen har betydelig innvirkning på global økonomi, og vil få følger for mange nasjonale og lokale virksomheter.

NAV gjør løpende endringer i sine regler om sykemelding, sist 3. mars 2020, og de til enhver tid gjeldende regler er relevante for både arbeidstaker og arbeidsgiver (www.nav.no). NAV skriver nå at man har «rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.»

Sykemelding er ikke aktuelt for ansatte som frivillig isolerer seg, og vil da ikke ha rett til sykepenger eller andre ytelser fra NAV.

Situasjonen kan bli utfordrende for arbeidsgivere i det Coronaviruset pr i dag tilsier at arbeidsgiver fortsatt må dekke arbeidsgiverperioden ved sykemeldinger.

Arbeidsgiver vil gjennom sin styringsrett alltid kunne foreta grep innen driften av virksomheten. En følge av ekstraordinære hendelser og situasjoner, er at arbeidsgivers handlingsrom utvides. Det synes å være enighet om at Coronavirus-situasjonen kan medføre en slik utvidelse av arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsgiver vil derfor ha anledning til å iverksette tiltak som er nødvendige for å beskytte virksomheten, de ansatte og de kommersielle interesser. Så lenge tiltakene omfattes av hva som f eks anbefales av Folkehelseinstituttet vil arbeidsgiver klart være innenfor sitt handlingsrom.

Arbeidsgiver vil alltid ha en plikt til å tilrettelegge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det anbefales derfor at virksomheter som vurderer å kunne bli berørt av smittefare, bør gjennomføre en risikovurdering som kan distribueres til de ansatte som et handlingsdokument. Maler for dette finnes på Arbeidstilsynets webside (https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/)

Arbeidsgiver kan ha rett til å permittere, helt eller delvis, dersom det foreligger saklig grunn til dette. LO skriver «Dersom corona-viruset medfører produksjonsmessige problemer med å få inn vareleveranser og råstoff fra andre virksomheter – for eksempel fra Kina slik vi nå ser eksempler av – så vil det være gyldig grunn til å permittere.»

Arbeidstaker får ved permittering en 14 dagers varslingsperiode der arbeidstaker arbeider og mottar lønn (LO mener virussituasjonen ikke gir grunnlag for å avkorte varslingsperioden til to dager som kan gjøres ved «uforutsette hendelser», NAV mener derimot det motsatte).

Arbeidsgiver må forut for permitteringer gjennomføre drøftelser med de tillitsvalgte så tidlig som mulig, og som protokollføres. Med permittering av flere enn ti ansatte i løpet av 30 dager, skal det gis melding til NAV. Den enkelte som velges ut til permittering skal motta skriftlig varsel om permittering.

Arbeidsgiver både må og kan nå derfor kunne gå lengre enn normalt mht å styre hvordan virksomheten skal driftes. Det foreligger styringsredskaper innen f eks ferieloven som kan gi arbeidsgiver rett til å pålegge ferie ved retur fra risikoområder. Det å pålegge ansatte hjemmekontor, bør også være akseptabelt i gitte tilfeller. Det anses imidlertid ikke akseptabelt å pålegge ansatte testing eller kreve testresultat fremlagt. I praksis bør nå de tillitsvalgte involveres i dialog for å oppnå en omforent rutine ved arbeidsplassen om hvordan ansatte skal forholde seg til situasjonen.

Jeg råder derfor arbeidsgivere til generelt å forholde seg til offentlige råd og veiledninger om smittens utvikling og tiltak, og så lenge man forholder seg til dette og utøver styringsrett i tråd med gitte råd, vil lovens saklighetskrav være oppfylt.

Ved konkrete spørsmål skal jeg tilstrebe å bistå så langt som mulig, så ta kontakt ved behov.

 

Med vennlig hilsen

Jørn Mejdell Jakobsen