Hjemmekontor – rettigheter og plikter

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Hjemmekontor har blitt en vanlig ordning for mange som en følge av Covid-19 pandemien. Ordningen med hjemmekontor kan i skrivende stund se ut til å bli mer langvarig etter at smitten sprer seg igjen i Norge, og helsedirektøren tidligere i uken oppfordret til hjemmekontor ut året. Helsedirektør Guldvog ba 2. august om at særlig arbeidsgivere i bynære strøk skal legge … Les mer

Ferieavvikling i koronaens tid

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Dagens innlegg er hentet fra Juristforbundets sider der de har lagt ut en artikkel om ferielovens regulering av ferieavvikling, og hvilket rom som finnes for å utøve styringsretten med tanke på når arbeidstakere skal avvikle sin ferie. Jeg har avklart med artikkelforfatter at denne gjengis i sin helhet til medlemmene i 7sterke gjennom Advokatens hjørne. God lesing, og ta gjerne … Les mer

Arbeidsgivers ansvar ved reåpning av arbeidsplassene

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Flere arbeidsplasser skal i den kommende perioden gjenåpne for sine arbeidstakere og forsøke å nærme seg en ordinær drift. Smittefaren er åpenbart fortsatt tilstede i samfunnet, og flere vil fortsatt ha bekymringer for å møte på arbeidet. Jeg har tidligere tatt til orde for at under særlige forhold vil arbeidsgivers styringsrett styrkes og arbeidstakere må «tåle» mer omgripende tiltak enn … Les mer

Viktig presisering for lønnsutbetaling under arbeidsgiverperioden ved permitteringer

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

De aller fleste har nå fått med seg at arbeidsgiverperioden ved permitteringer er redusert til to dager. Dette betyr at det tilligger arbeidsgiver å betale den permittertes lønn i to fulle dager. Etter denne to-dagers perioden tar staten regningen for de nå resterende 18 dagene for lønnsplikten under permittering. I januar 2019 avsa Høyesterett (HR-2019-178-A) en dom i en sak … Les mer

Coronavirusets betydning for arbeidslivet

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Verdens helseorganisasjon har definert Coronaviruset som en «alvorlig hendelse av betydning for den internasjonale folkehelsen». Situasjonen har betydelig innvirkning på global økonomi, og vil få følger for mange nasjonale og lokale virksomheter. NAV gjør løpende endringer i sine regler om sykemelding, sist 3. mars 2020, og de til enhver tid gjeldende regler er relevante for både arbeidstaker og arbeidsgiver (www.nav.no). … Les mer

Nye varslingsregler fra årsskiftet

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Nye varslingsregler som trådte i kraft 1. januar 2020 Reglene om varsling (en ansatt eller innleid sin adgang til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen) i Arbeidsmiljøloven kapittel 2A, fikk enkelte endringer som trådte i kraft ved årsskiftet. Grunnlaget for å varsle er at det foreligger «kritikkverdige forhold». Dette er fortsatt et skjønnsmessig begrep, men er nå utdypet … Les mer

Om Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen MNA

7sterkeAdvokatenes Hjørne

Velkommen til Advokatens hjørne. Jeg synes det er både hyggelig å ærefullt å kunne bidra som del av 7sterkes nettverk gjennom spalten Advokatens hjørne. Når Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS (www.ajmj.no) høsten 2019 ble forespurt om å tre inn i 7sterke, var det ikke vanskelig å takke ja til tilbudet. Noen av dere har jeg fått lov til å hilse på, … Les mer