Arbeidsgivers ansvar ved reåpning av arbeidsplassene

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Flere arbeidsplasser skal i den kommende perioden gjenåpne for sine arbeidstakere og forsøke å nærme seg en ordinær drift.

Smittefaren er åpenbart fortsatt tilstede i samfunnet, og flere vil fortsatt ha bekymringer for å møte på arbeidet. Jeg har tidligere tatt til orde for at under særlige forhold vil arbeidsgivers styringsrett styrkes og arbeidstakere må «tåle» mer omgripende tiltak enn under ordinære driftsforhold.

Vi har nå i en periode sett utstrakt bruk av hjemmekontor. Det kan oppstå spørsmål om arbeidsgiver kan beordre arbeidstaker tilbake på arbeidsplassen, eller om smittefrykten og arbeidstakers ønske om fortsatt hjemmekontor trumfer styringsrettens mulighet for å tilbakekalle arbeidstaker. Min klare oppfatning er at arbeidsgiver har rett til å beordre arbeidstaker tilbake under forutsetning av at det på arbeidsplassen tilrettelegges for at arbeid kan utføres på en smittevernmessig akseptabel måte.

Hva da hvis ansatte likevel skulle bli smittet på jobb?

Som arbeidsgiver har man en plikt til å sikre alle et trygt arbeidsmiljø, jf aml § 4-1:

«Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.»

Kravslista ligger som alle ser høyt. Arbeidsmiljøet skal være «fullt forsvarlig», men samtidig henvises det til utviklingen i samfunnet som arbeidsgiver må og skal forholde seg til. Norske myndigheter har gjennom hele «virus-perioden» vært aktive med tiltak for å slå ned og bremse smittespredningen. Samtidig opplever jeg at vi møter mange oppfordringer om tiltak som ikke nødvendigvis kan anses som pålegg. Det blir da mye opp til hver enkelt av oss hvordan vi skal tolke og anvende oppfordringene, hvilket ikke alltid vil gi arbeidsgivere klare føringer for hvordan man skal opptre.

Folkehelseinstituttet har imidlertid vært konkrete i sine veiledere som gir råd om smittevernstiltak. Dersom du som arbeidsgiver forholder deg til disse veilederne, vil du måtte anses å opptre ansvarlig og «fullt forsvarlig» tilrettelegge for arbeidstakernes arbeidsmiljø.

Arbeidsgiver kan likevel ikke garantere smittespredning, og vi vil oppleve at mennesker blir smittet på jobb. En slik smitte – som kan få store konsekvenser for pasienten og hens familie – vil kunne avstedkomme krav mot arbeidsgiver og sanksjoner fra Arbeidstilsynet dersom ikke smittevernhensyn er tilfredsstillende ivaretatt. Jeg kan vanskelig se at en arbeidsgiver vil bli holdt ansvarlig for brudd på forsvarlighetskravet i arbeidsmiljøloven dersom man kan dokumentere at Folkehelseinstituttets veiledere er fulgt.

Veilederne finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89178

Jeg er tilgjengelig for spørsmål og innspill som jeg vil tilstrebe å besvare gjennom svar gjennom Advokatens hjørne.

Hold dere fortsatt friske og skynd dere sakte og smittefritt tilbake mot normalen.