Viktig presisering for lønnsutbetaling under arbeidsgiverperioden ved permitteringer

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

De aller fleste har nå fått med seg at arbeidsgiverperioden ved permitteringer er redusert til to dager. Dette betyr at det tilligger arbeidsgiver å betale den permittertes lønn i to fulle dager. Etter denne to-dagers perioden tar staten regningen for de nå resterende 18 dagene for lønnsplikten under permittering.

I januar 2019 avsa Høyesterett (HR-2019-178-A) en dom i en sak der en oljearbeider gikk til sak mot arbeidsgiver som ikke ville utbetale ham full lønn under arbeidsgiverperioden. Han vant frem i det Høyesterett ikke fant at ordlyden i permitteringslønnsloven § 4 gav arbeidsgiver rett til å begrense lønnsutbetalingen til 6G under beregningen av permitteringslønn.

Dette betyr at i de to dagene arbeidsgiver da nå skal betale arbeidstakers lønn så skal det utbetales full lønn og ikke en utbetaling som oppad er begrenset til 6G. Når betalingsansvaret overføres til staten – dvs. fra dag tre – så begrenses utbetalingene til 6G.

Med vennlig hilsen
Jørn Mejdell Jakobsen