E16 må prioriteres når Nye Veier får nye prosjekter

7sterkeAktuelt

Som en av Norges viktigste veier, og som en internasjonal transportkorridor, må E16 prioriteres når Nye Veier etterhvert får tilført nye veiprosjekter.

– Regjeringserklæringen for den blå-grønne regjeringen er tydelig på at Nye Veier skal få nye prosjekter og at viktige eksportveier skal prioriteres. Dette bør gjøre E16 til et sentralt prosjekt. 7sterke ønsker en fornyet diskusjon om realisering av E16 velkommen. 7sterke vil være en konstruktiv medspiller i den videre prosessen, sier Erik Platek og Erik Nilsen som er henholdsvis styreleder og styremedlem i 7sterke.

Regjeringserklæringen har med to punkter som er relevante i forhold til raskere fremdrift i forhold til E16. Det ene går på at Nye veier skal tilføres ytterligere prosjekter på de viktigste riks- og europaveiene.

I en flertallsmerknad fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av NTP’en er det uttalt at E16 bør være en av veiene som bør prioriteres inn i Nye Veiers portefølje. Når regjeringen nå signaliserer at Nye Veier skal få nye prosjekter, må Kongsvingerregionen jobbe for at E16 blir ett av disse.

Det andre punktet går på at det skal vurderes hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov.

E16 Kongsvinger-Kløfta er en av Norges viktigste veier og en internasjonal transportkorridor. Den er blant veiene i landet med høyest tungtransportandel, med godt over halvparten av antall tungtrafikkpasseringer i forhold til E6 over Svinesund. E16 er den viktigste transportrute for trafikk fra Vestlandet, indre deler av Østlandet og deler av Trøndelag mot Sverige, Baltikum og delvis Nord-Norge. I tillegg har sterk lokal industri med Norge og Skandinavia som marked E16 som sin stamveg. Frem mot 2040 vil E16 ha en trafikkvekst på 40 prosent og tungtrafikken vil øke mest.

Det betyr at E16 bør prioriteres når nye veier skal planlegges.

Dagens E16 mellom Nybakk og Slomarka har fjerntrafikk blandet med den lokale trafikken. Veien går gjennom mange boligområder og forbi skoler. Den har rundkjøringer, miljøgater, 40-soner. Dette skaper forsinkelser utover lave fartsgrenser. E16 utvikles mer og mer som en lokal vei med trange rundkjøringer og fartsdempende tiltak. Dette skaper utfordringer for næringslivet.

– Nye Veiers E16-utredning gir en vitamininnsprøytning til arbeidet med E16. Vårt mål er å reetablere E16 fra Kongsvinger til Kløfta som et viktig nasjonalt samferdselsprosjekt, med fire felt og best mulig samfunnsøkonomi. Det avgjørende er at veien bygges så snart som mulig, sier Erik Platek og Erik Nilsen i styret for 7sterke.