7sterke utreder ny SIVA-satsing på Kongsvinger

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010 ekstrautgave

7sterke starter et pilotprosjekt for å vurdere grunnlaget for ny SIVA-satsing på omstilling og nyetablering i Kongsvingerregionen.

– I dagens situasjon må vi tenke utradisjonelt og offensivt, sier leder Trond Hagerud i 7sterke.

Etter et initiativ fra 7sterke starter nå et forprosjekt sammen med SIVA (Statens industrivekstanlegg) og Kongsvinger kommune, der målet er et vekstselskap for omstilling og nyetablering, en såkalt industri-inkubator.

– Vanligvis er vekstselskap av denne typen knyttet opp mot én bedrift som fødselshjelp for nye bedrifter som knoppskyter ut av virksomheten i morbedriften. I vårt tilfelle stiller industrien i Kongsvingerregionen seg bak dette initiativet, sier Hagerud.

Effektivt tiltak

Vekstselskap er et velprøvd SIVA-tiltak med dokumentert god effekt – Nordlandsforskning har vist at 15 selskap har ført til 71 nye bedrifter. De nye bedriftene dekker hele industriens verdikjede – produksjon, logistikk og tekniske kompetansebedrifter. Felles for dem er at de vil ha fordeler av å ligge nær hverandre i klynger.

– Vellykkede eksempler er omstilling og vekst i områder som Kongsberg, Grenland og Raufoss, som vi for øvrig allerede er i dialog med for å utveksle erfaringer, sier Hagerud.

Gjentar suksesshistorie

7sterke og SIVA er enige om å sette i gang arbeidet mot et mulig vekstselskap i regionen med utgangspunkt i det eksisterende SIVA-anlegget på Kongsvinger.

Dette bringer SIVA på banen igjen i en region der de har en stolt historie. Mange vil huske at de var aktivt med på den store veksten i arbeidsplasser og folketall på 1970-tallet

7sterke har fått bekreftet at de får 150.000 kroner til forprosjektet fra SIVA og 450.000 kroner fra Kongsvinger kommune.

SIVA-området en ressurs

Hagerud peker på at det eksisterende SIVA-området på Kongsvinger er en ressurs som bør utnyttes til ny vekst.

– Det har en ideell plassering i samferdselskorridoren ved jernbanen og den nye 4-felts motorvegen som kommer. Det ligger sentralt på Østlandet på aksen Oslo–Stockholm, og så vil jeg trekke fram et argument som ofte blir litt glemt: Kongsvinger-regionen er et område med sterk nasjonal og internasjonal industrikompetanse og gode næringsklynger. Det er et godt utgangspunkt for omstilling, sier han.

SIVA avgjør

Forprosjektet skal pågå i fire måneder og ha Morten Herud som heltidsansatt prosjektleder. Herud er siviløkonom med internasjonal ledererfaring fra blant annet IBAS, Dyno og Hydro Aluminium Profiler.

Forprosjektet skal lage en forretningsplan for et eventuelt vekstselskap, der det trekker fram eierkonstellasjoner, strategi, samarbeidspartnere og konkrete vekstmuligheter. Det er disse vekstselskapet skal arbeide videre med og sette ut i livet.

SIVA avgjør om det er hold nok i forretningsplanen til å starte vekstselskapet. I vurderingen legger de vekt på potensial for nyetableringer og den styrken og gjennomføringsevnen eierne i vekstselskapet står for.

7sterke kan bli eiere

– Vekstselskapet fungerer som et AS med SIVA og andre offentlige og private interessenter som eiere. Her kan det komme på tale at 7sterke går inn på eiersiden i en eller annen form, og det vil i så fall være første gangen en industriforening er med på å investere i nyetableringer gjennom denne ordningen, sier Trond Hagerud.

 

Slik blir forprosjektet organisert 

Les mer om SIVAs vekstselskap for omstilling og nyetablering her

Les mer om
SIVA