Kongsvingerregionen skal ta den grønne ledertrøyen

7sterkeNyheter

Hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruk som mennesker i Norge måtte vi hatt 3,6 jordkloder for å holde tritt. Nå skal Kongsvingerregionen som første region i Norden kartlegge ressursforbruk, avfall og restråstoff fra næringsliv og offentlig sektor.

– Målet er å finne ut hvordan regionen kan forbruke mindre ressurser og samtidig utnytte restråstoff til nye produkter med høy verdi forteller Eva Snare som er næringssjef i Nord-Odal kommune.

Stortinget har vedtatt at Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomi. Dette betyr at vi alle må gjenbruke ting, heller enn å kaste dem. I tillegg er målet er at avfall kan bli til nye verdifulle produkter.

– Kongsvingerregionen ønsker å ta en posisjon som Norges grønne hjerte. Vi har flere bedrifter som er gode på bærekraft og grønne naturressurser. Skal vi leve opp til navnet Norges grønne hjerte må vi imidlertid ta ytterligere grep forteller initiativtaker til kartleggingen sier Eva Snare. – Målet er at kartleggingen, som kalles en «Circle Scan», skal gi oss innsikt som skaper nye muligheter for regionen fortsetter hun.

Næringslivet i føringen

Flere bedrifter har lavt klimaavtrykk og de fleste ønsker å bli enda bedre. Både ØM Fjeld, Maarud og Sparebanken Østlandet har nå ansatt ressurspersoner som blant annet skal jobbe med bærekraft.

– Bærekraft eller grønn økonomi handler om å redusere den negative påvirkningen på naturen, samtidig som bedriftene skal ha et fokus på økt verdiskapning. Når vi bringer inn begrepet sirkulærøkonomi blir det på mange vis en metodikk for å oppnå nye gevinster gjennom lavere forbruk og utnyttelse av restråstoff til nye verdifulle produkter. Kongsvingerregionen skal ta ledertrøya i den sirkulære økonomien forteller Erik Platek, styreleder i 7sterke.

Mange gode eksempler

Flere av bedriftene i Kongsvingeregionen har allerede tatt tak og har sirkulærøkonomi som en del av sine forretningsmodeller. For eksempel så jobber Mapei med å se på nye utnyttelsesmuligheter og forretningskonsepter for utarmert betong. Solør bioenergi utvinner varme fra utrangert impregnert tre. SCHÜTZ samler inn plast og lager nye produkter. I fjor laget bedriften over 300 000 palledeler av resirkulert plast. Conmodo på Skarnes og Infocare på Kongsvinger er begge av Skandinavias ledende reparasjonstjenesteleverandører.

Bærekraft og sirkulærøkonomi satt i system

–  7sterkes erfaring er at vi sammen klarer å ta større løft enn når vi jobber hver for oss. Derfor har vi tatt initiativ til et 4. nettverk i 7sterke sammen med kommunene og Klosser Innovasjon forteller Platek.

Det fjerde nettverket har fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi og skal bidra til kompetansedeling mellom bedriftene i industriklyngen og mellom næringslivet og kommunene. I tillegg er ambisjonen over tid å etablere konkrete FoU-prosjekter innen bærekraft.

– Gjennom å involvere kommunene, SSB og FoU-aktørene i regionen får vi et unikt samarbeid. Kartleggingen som nå er igangsatt et eksempel på det fruktbare samarbeidet. Nettverket vil bidra til at vi kan lære på tvers av bransjer, bedrifter og på tvers offentlig og privat sektor sier Platek.

– Lykkes vi sammen vil vi både bidra til å redusere vårt globale klimaavtrykket og samtidig som vi øker verdiskapningen i industrien i regionen. Dette er bærekraft i praksis avslutter Erik Platek.

Hva er sirkulærøkonomi?

Sirkulærøkonomi handler om at ressurser som for eksempel metaller, biomasse og mineraler forblir i kretsløpet lengst mulig. Dette kan oppnås gjennom å optimalisereråvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. I tillegg handler sirkulærøkonomi også om at produkter og materialer gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål. Gjennom sirkulærøkonomi sees avfall som en ressurs og produkter designes slik at materialene kan lettere kan repareres eller gjenvinnes.

Hva er bærekraft?

Bærekraftig utvikling defineres som utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling skal ivareta tre perspektiver, nemlig miljø, det sosiale og økonomisk perspektiv. Det vil si at en bedrift ikke kan være bærekraftig uten å hensynta alle tre perspektivene. Sagt på en annen måte; næringslivet må både tjene penger og ivareta sosiale forhold og jobbe for å berge miljøet for å kunne kalle seg bærekraftig.

Hva er Circle Scan

Circle Scan handler om å analysere hva slags ressurser og råstoff som forbrukes av næringsliv og offentlig sektor og hvilke restråstoff og avfall som blir igjen etter forbruket. Kongsvingerregionen er nå landets første region som skal gjennomføre en total kartlegging av ressursstrømmene i næringslivet og offentlig sektor. Initiativet er et samarbeid mellom kommunene i Kongsvingerregionen, 7sterke, SSB, Klosser Innovasjon, GIR, Høgskolsesenteret Kongsvinger og Circular Norway, finansiert av Fylkesmannen i Innlandet.