Rv 2 utsatt til 2020-tallet

7sterke7nyhetene, 7nyhetene juni 2008

For lave investeringsrammer fører til at de to siste etappene av riksvei 2 tidligst kan påbegynnes i 2020.

Statens vegvesen kommer tidligst i gang med utbyggingen av rv 2 på strekningen Kongsvinger–Slomarka høsten 2009, ett år forsinket. Når strekningen står ferdig i 2012, er det slutt på pengene, og med de rammene som er foreslått i Nasjonal Transportplan 2010–2019, kan de to siste etappene tidligst påbegynnes i 2020.

Det er registreringen av kulturminner som har ført til forsinkelsen for etappe 2.

– På grunn av registreringen vil vi ikke komme i gang med etappe to av rv 2-utbyggingen i denne langtidsplanperioden, og da har «våre» midler blitt fordelt til andre prosjekter. Vi regner med å legge fram en bompengeproposisjon neste vår og får tidligst begynt på strekningen Kongsvinger–Slomarka høsten 2009, forteller prosjektleder Erik Furuseth i Statens vegvesen.

Det betyr at strekningen tidligst står ferdig – med bomstasjon – tidligst i 2012, flere år etter den opprinnelige planen. Og problemene slutter ikke der.

– I etatenes forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010–2019 ligger det ikke inne så mye penger til riksvei 2 som vi hadde ønsket, og slett ikke like mye som distriktene håpet på. Dermed mangler det finansiering til de to siste etappene. Med de foreliggende rammeforslag kan de ikke ferdigstilles før på 2020-tallet, melder Furuseth.

Overordnede veimyndigheter har signalisert at de ønsker sammenhengende utbygginger. Det rimer dårlig med bevilgningene til rv 2,som gjør at prosjektet nå står i fare for å bli et stykkevis-og-delt-prosjekt.

– Etter planen skal trafikantene betale 60 prosent av kostnadene. Med dagens trafikkgrunnlag betyr det at vi må bygge i etapper. Vårt ønske er å forsere utbyggingen uten at bompengesatsene blir alt for høye. Da må fylkene, kommunene og næringslivet fortsette å være en pådriver for høyere investeringsrammer i perioden 2010–2019, sier prosjektleder Erik Furuseth i Statens vegvesen.

Fra rv 2 en helg i januar 2008