10nye statusrapport: God start

7sterkeUncategorized

På sine første ni måneder har 10nye inngått to inkubatoravtaler – med Norwaylocks AS, Kongsvinger og Elmico AS i Sør-Odal, og fire bedrifter har etablert seg sammen med 10nye på SIVA.

 

 

Fra starten i september 2011 har 7sterkes vekstselskap 10nye:

 • inngått inkubatoravtaler med Norwaylocks AS, Kongsvinger og Elmico AS i Sør-Odal. I første kvartal hadde Elmico 84% høyere omsetning enn i Q1-2011
 • ytterligere to bedrifter er til vurdering
 • fire bedrifter har etablert seg sammen med 10nye på SIVA:
  – SINTEF Raufoss Manufacturing
  – Aluprox
  – Norwaylocks
  – Kommunikasjonsbyrået Gandalf

10nye ble etablert som 7sterkesvekstselskap 25. august 2011 med over 90 gjester samlet i en – foreløpig – tom industrihall på SIVA i Kongsvinger.

– Lokal glød og vilje til å løfte i flokk er en forutsetning for næringsutvikling. Derfor er 10nye så viktig, sa statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet under lanseringen.

Navnet 10nye viser selskapets ambisiøse og konkrete målsetting: 10 bærekraftige bedrifter på nasjonalteller internasjonalt nivå i løpet av prosjektperioden på fem år. Bedriftene kan enten være nye eller en utvikling av eksisterende.

Eiere: industrien selv
Et særtrekk ved 10nye er forankringen i industrien. Initiativet og eierne kommer fra næringen. I 10nye går industrien selv sammen og samarbeider for å skape økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i nye og eksisterende bedrifter.

Gjennom 10nye engasjerer de nasjonale vekstmotorene SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) og SIVA seg i regionen, SRM for første gang, SIVA som et gledelig gjensyn. Begge er eiere sammen med seks av regionens egne industriselskaper. Viktige samarbeidspartnere er også Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Aksjefordelingen

7sterke 51,3 %
SIVA 25,6 %
SINTEF Raufoss Manufacturing AS 5,1 %
Gera Technology AS 5,1 %
Hydro Aluminium Profiler AS 2,6 %
Berggren AS 2,6 %
Søderhamn Eriksson AS 2,6 %
Mapei AS 2,6 %
Maarud AS 2,6 %

SIVAS Inkubatorordning – et godt virkemiddel
Gjennom 10nye kan både nye og eksisterendebedrifter komme inn under SIVAS inkubatorordning og bli inkubatorbedrift. Disse bedriftene har oppnådd gode resultater. I Glåmdalsregionen kan bedrifter bli en del av ordningen gjennom 10nye.

Inkubatorbedrifter får profesjonell bistand til kompetanseoverføring, nettverksbygging og kapitaltilførsel, og bistanden er både mer omfattende og mer langvarig enn i de fleste andre ordninger.

Det er styret i 10nye som avgjør om en bedrift kommer inn under inkubatorordningen etter en vurdering av potensialet de har.

Slik arbeider 10nye
10nye skal bidra til at Glåmdals-regionen får 10 bære-kraftige bedrifter på nasjonalt eller internasjonalt nivå i løpet av prosjektperioden.

10nye tilfører vekstbedrifter forretningskompetanse og nettverk, og bistår ved kapitalinnhenting.

Råmaterialet for denne aktiviteten er idéer som kan utvikles. Derfor har 10nye i oppstartfasen brukt mye tid på bedriftsbesøk, både for å presentere sine tjenester og for å jakte på idéer.

10nye arbeider også med tre prosjekter som alle forbedrer industriens rammevilkår i regionen:

 • Profilering av industrien i Sør-Hedmark – for Lokal styringsgruppe for RDA-midler i Sør-Hedmark (SNUS)
 • Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen – sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss
 • Oppgradering av SIVA-industriområde i Kongsvinger

To inkubatorbedrifter på plass
Per juni 2012 har 10nye to inkubatorbedrifter.

Elmico AS,Sør-Odal: Avtalen ble inngått i oktober 2011. 10nye har bidratt i arbeidet med ny strategi og forretningsplan. Q1-2012 var Elmicos beste kvartal noensinne med 85% høyere omsetning enn i Q1-2011.

Daglig leder Eddie Rundgren i Norwaylocks

 

Norwaylocks AS, Kongsvinger: Avtalen ble inngått i juni 2012. 10nye skal blant annet bidra til utvikling av forretningsplan og markedsstrategi.

Fram til juli 2012 har 10nye vurdert i alt 15bedrifter/idéer/prosjekter med dette resultatet:

inkubatorbedrifter 2
preinkubasjon 1
potensielle inkubatorbedrifter under vurdering 3
prosjekter 2
avslått/avventer 6
samlokalisering med 10nye 2
mulig tilflytting til SIVA 1

Industrivekstmiljø på SIVA
10nyes lokaler på SIVA er i ferd med å utvikle seg til et industrivekstmiljø, slik intensjon har vært. SINTEF Raufoss Manufacturing har avdelingskontor her, to gründer-bedrifter, Aluprox og Norwaylocks, har kommet til og kommunikasjonsbyrået Gandalf har faste kontordager. For gründerne betyr dette et miljø som tilfører dem kompetanse på forretningsutvikling og strategi, teknologi og markedskommunikasjon.

Samarbeid i regionen
10nye og Hedmark Kunnskapspark har avtalefestet en samarbeidsmodell der de skal utveksle idéer, gründere og prosjekter. Gjennom avtalen åpner Kunnskapsparken sitt investorforum for 10nyes inkubatorbedrifter.

10nye samarbeider også godt med Tretorget AS, IKT Kongsvinger og de fire næringshagene i regionen.

Idéjakt
Godt samarbeid og gode relasjoner til bedrifter, hjelpemiddelapparat og finansinstitusjoner er helt nødvendig for 10nye. I løpet av ni måneder har 10nye hatt mer enn 40 møter med bedrifter i regionen for å markedsføre sine og 7sterkes tjenester og aktiviteter.

10nye har presentert seg i flere sammenhenger blant annet på 7sterkes industriforum, Torsdagslunsj i Kongsvinger, SIVA nettverkssamling i Trondheim og i SIVAs årsberetning.

Vellykket pressearbeid
Etableringen av 10nye i august 2011 var toppsak påregjeringen.no. Media, både lokalmedia og fagpresse, har vist stor og positiv interesse for vekstselskapet.

10nye har arbeidet bevisst og systematisk med sinepressekontakter og formidlet nyheter om seg selv og om industrien generelt. (Det siste er et ledd i arbeidet med prosjektet Profilering av industrien i Sør-Hedmark, se nedenfor.) Arbeidet har ført til en rekke oppslag, med positiv vinkel og med høyt presisjonsnivå.

Myndighetskontakt
Den nye motorveien fra Kløfta til Kongsvinger går langs SIVA industriområde på Kongsvinger. Opprinnelig var den planlagt uten avkjøring til industriområdet. 10nye, Kongsvinger kommune og bedriftene i området tok kontakt med Statens vegvesen, som sa seg villige til å bygge avkjøring dersom noen garanterte for kostnadene. Denne kostnaden tok Kongsvinger kommune, og avkjøringen blir nå bygd.

Prosjektarbeid
Profilering av industrien i Sør-Hedmark
10nye driver prosjektet på oppdrag av Lokal styrings-gruppe for RDA-midler i Sør-Hedmark (SNUS) og 7sterke. I perioden har prosjektet gjennomført disse aktivitetene:

 • produksjon og utsendelse av nyhetsbrev
 • utarbeidelse av presseartikler og notater
 • oppdatering av 7sterke og 10nyes hjemmesider og multimediepresentasjonen om industrien i regionen (pågår)
 • arbeid med mediekontakt som har ført til en rekke gode oppslag om industrien i regionen og lokale bedrifter
 • utarbeidelse av presentasjonsmateriell om industrien i Sør-Hedmark. Materiellet er stilt til rådighet for alle bedrifter som ønsker å profilere Glåmdalsregionen som industriregion og vise nytten av RDA-midlene.

Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen
Prosjektet som ble etablert i mars 2012, er et samarbeid mellom industrien i regionen, SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss. Disse to landsledende innovasjonsmiljøene skal støtte regionen i arbeidet med utvikling, økt innovasjon og etablering av bedrifter. Prosjektet skal gå over 18 måneder og investere 1,8 millioner kroner. Finansieringen kommer fra industrien selv gjennom RDA-ordningen og Hedmark fylkeskommune. Prosjektet skal identifisere innovasjonsmuligheter i bedrifter eller klynger av bedrifter og involvere SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) og NCE Raufoss i utviklingen av dem. 10nye er prosjektansvarlig. Prosjektleder er markedsdirektør Tor Giæver i SINTEF Raufoss Manufacturing.

Oppgradering av SIVA-området i Kongsvinger
I samarbeid med SIVA, Kongsvinger kommune og bedriftene på SIVA industriområde arbeider 10nye med en oppgradering av uteområdene. Formålet er å gjøreomgivelsene og bygningene mer representative og attraktive for tilflytting. Planene for oppgraderingen er godkjent og arbeidet startet i juni 2012.