– For lite midler til rv. 2

7sterke7nyhetene, 7nyhetene februar 2008

Rammene i Nasjonal Transportplan
2010–2019 er for små. Går budsjettforslaget gjennom, kan vi ende opp
med at det tar opp til 16 år å bygge fire mil ny rv. 2.
Uholdbart, fastslår 7sterke.

– Investeringsrammene i Nasjonal
Transportplan er alt for små. Det nye forslaget gjør at rv. 2 ikke blir ferdig
før i 2025. Det er ti år for sent, sier 7sterke-leder Trond Hagerud.


utenforstående må det virke rart å skulle begynne med utbyggingen av den
kanskje beste delen av dagens vei, strekningen Slomarka–Kongsvinger, mens
virvaret av 40-soner, fartsdumper og tettsteder som utgjør rv. 2 mellom
Slomarka og Nybakk må vente i inntil 16 år.


Det bevilges for lite penger til å følge opp vedtak som er gjort. I verste fall
kan vi bli sittende igjen med en veistrekning med sterkt økende trafikk,
flaskehalser hele veien: Og bompenger i begge ender for å kjøre på
elendigheten.

Rv. 2 er Norges nest viktigste
veiforbindelse med Sverige. I fjor økte trafikken med sju prosent over
Morokulien, og veksten fortsetter. I følge prosjektleder Erik Furuseth er den i
ferd med å nå en kritisk grense for trafikksikkerhet.


Rv. 2 er en livsnerve for næringslivet i Kongsvingerregionen. Bedre vei gir mer
kompetanse og arbeidskraft, bedre tilgang til markedet og grunnlag for en positiv
befolkningsutvikling. Likevel er det trafikksikkerheten som er det viktigste
argumentet. Rv. 2 er rett og slett trafikkfarlig med mange alvorlige ulykker
hvert år, påpeker Hagerud.

Samferdselsdepartementet
har sent forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) på høring. 24. januar
inviterte 7sterke og Vegforum Innlandet til møte på Kongsvinger for å diskutere
planen. Dette ble fulgt opp med et møte på Lillehammer arrangert av de to
fylkeskommunene.

– Hvis ikke staten klarer å bygge ut veien til 2015 uten
ekstra bompenger, bør det vurderes andre alternativer som OPS-utbygging i
samarbeid med private. Regionen er avhengig av en skikkelig vei, sier
7sterke-leder Trond Hagerud.